صفحه شخصی پریا دانشگری   
 
نام و نام خانوادگی: پریا دانشگری
استان: آذربایجان شرقی - شهرستان: تبریز
رشته: دکتری معماری - پایه نظام مهندسی: دو
شغل:  آرشیتکت، دیزاینر، مدرس معماری و معماری داخلی
تاریخ عضویت:  1396/09/22
 روزنوشت ها    
 

 معماری داخلی ادارات و دفاتر کار بخش معماری

6

نوشته‌ای از : پریا دانشگری

فضاھای اداری و دفاترکار جزء اصلی ترین فضاھایی ھستند که اشخاص در طول روز با آن سروکار دارند وساعاتی را دراین مکان ھا طی می کنند ، بنابراین معماری و طراحی داخلی چنین فضاھایی بسیار حائز اھمیت است .
بھترین راه حل برای داشتن یک روز کاری خوب و سالم ، کار کردن در محلی آرام ، مناسب و استاندارد است و برای دستیابی به چنین محلی نیاز به طراحی اصولی فضاھای آن است.
فضاھایی مانند ورودی ھا ، پذیرش و انتظار مراجعین ، مسیرھای دسترسی ، دفاتر کارمندان، اتاق ھای مدیران ، فضای کنفرانس و در ابعاد بزرگتر سالن ھای اجتماعات بایستی با تمام استانداردھای طراحی ھم خوانی داشته و ازلحاظ ارگونومیکی نیز دارای شرایط مناسبی باشند.
پیش‌تر ، در مورد علم ارگونومی وکاربرد آن درمعماری داخلی به تفصیل بحث شد که خلاصه ای از آن دراین قسمت ارایه می گردد :
به ( nomus ) به معنی کار و ( ergo) • واژه ی ارگونومی از دو کلمه ی یونانی معنی قانون و قاعده ی طبیعی مشتق شده است و در لغت به معنای قوانین طبیعی کار است . اما در اصطلاح کاربردی عبارت است از علم اصلاح و بھینه سازی محیط ، تجھیزات و مشاغل به طوری که متناسب با محدودیت ھا و قابلیت ھای انسانی بوده و
دو ھدف کلی یعنی بھداشت و بھره برداری را دنبال می کند. ھدف اساسی از این دانش بھبود بخشیدن به نحوه ی زندگی و وسایل و محیط زندگی و کار و انطباق بخشیدن آنھا با خصوصیات روانی و بدنی انسان است . ھم چنین از این علم جھت کاھش فشارھا و خستگی ھایی که توسط محیط زندگی ایجاد می شود ، استفاده می گردد .

با کلیک بر روی هر تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.‌
با کلیک بر روی هر تصویر، مطلبی دیگر، مرتبط با موضوع در دسترس شما خواهد بود.

• ارگونومی علم مطالعه ی انسان ھا در حین انجام فعالیت ھا ، برای درک ارتباط پیچیده میان افراد و جنبه ھای فیزیکی و روان شناختی محیط ، نیازھا و روش ھای فعالیت و کار می باشد .
• آنتروپومتری : به سنجش ابعاد فیزیکی بدن و کاربرد داده ھای ابعادی در اصلاح شرایط فیزیکی می پردازد و ار آن جایی که یکی از دلایل فشارھای وارده بر اندام ھ عدم تطابق ابعاد محل کار با ویژگی ھای ابعادی بدن کارگر یا کاربر می باشد . داده‌ھای آنتروپومتریک را می توان به طور مؤثری در طراحی تجھیزات ، ایستگاه ھای کار ، ابزارآلات،مبلمان و محصولات به کار بست . برای محاسبات آنتروپومتریک اغلب از جداولی که برای این منظور تھیه شده ، استفاده می شود . اما باید توجه داشت که مردم ھر منطقه ای اندازه ھای آنتروپومتریک ویژه ی خود را دارند که در تعیین اندازه‌ھای لازم در محیط زندگی و کار و ابزارآلات لحاظ می گردد. متأ سفانه به دلیل نبودن این اندازه ھا در کشور ما بر اساس استاندارد ھای خودمان از داده ھای آنتروپومتریکی سایر کشورھا از جمله آلمان ( به دلیل اشتراکات قومی و نژادی) استفاده می شود .
عناصر طراحی داخلی یک فضای اداری به شرح زیر است :
_ پلان کاربردی و استاندارد ، به طوری که تمام نیازھای اشخاص شاغل در آن فضا را رفع نماید و متناسب با نوع کاربری باشد . به عنوان مثال نوع طراحی یک دفتر اداری مختص فعالیت ھای مھندسی با دفتر کار یک وکیل متفاوت است و باید با توجه به نوع فعالیت به جزئیات طرح مورد نظر پرداخته شود .
_ نورپردازی مناسب و حداکثر استفاده از نورطبیعی یکی از ارکان مھم معماری داخلی به شمار می رود . یکی از منابع نور طبیعی ، نور حاصل از خورشید است که منبع انرژی است. استفاده از این منبع نور طبیعی باعث ذخیره سازی قابل توجه انرژی الکتریکی میگردد. استفاده از نور طبیعی ترکیبی از علم و ھنر است و نور محیط باید در حد مطلوب باشد و علاوه بر آنکه نباید خیرگی و سایه ھای مزاحم ایجاد کند، بایستی تولید سرما و یا گرمای نامطلوب نیز نکند که نیاز به انرژی اضافی باشد. ھمچنین برای استفاده از نور طبیعی باید امکان تنظیم و کنترل نورمحیط وجود داشته باشد تا کارایی افراد را افزایش دھد.
برای تنظیم نور از پنجره ھای با ابعاد مناسب که در طراحی ساختمانھا مورد توجه قرار میگیرد و شیشه ھای رفلکس مطلوب و پرده ھای مناسب استفاده می شود و البته استفاده از نور طبیعی برای مراکز تجاری واداری قابلیت بھره برداری بھتر و بھره وری بیشتر دارد.
در صورتی که امکان استفاده از نور طبیعی نباشد ، ناچار به استفاده از نورھای مصنوعی ھستیم که باید در انتخاب لامپ ھا ، از نوعی استفاده کرد که بھترین کیفیت نوری و کم ترین مصرف را دارا باشند و در صورت امکان از دیمرھا برای تنظیم نور به جای کلید ھای معمولی استفاده کرد .طراحی سیستم ھای ھوشمند نورپردازی نیز از روش ھای معمول در طراحی داخلی ساختمان ھا می باشد که به طور چشمگیری از مصرف انرژی کاسته و بر کیفیت نور در فضا می افزاید .
_ استفاده از رنگ ھا و بافت ھا ی متناسب با فضای اداری که معمولا رنگ ھای سرد با ترکیب بسیار کمی از رنگ ھای گرم است نیز کمک شایانی در جھت دستیابی به فضای مطلوب می کند . استفاده از رنگ زرد و کرم به دلیل خاصیت انرژی بخشی و استواری در فضاھای اداری توصیه می شود . مشتقات رنگی سبز ، بنفش و خاکستری نیز برای فضاھای اداری به صورت ترکیب با رنگ ھای دیگر استفاده می شود . در صورت استفاده از رنگ ھای خنثی( سفید ، خاکستری ، مشکی ) در دیوارھا و سقف ، بھتر است مبلمانی با رنگ ھای زرد و بافتی ساده به کار رود و تابلوھا و قاب ھایی با رنگ قرمزیا قھوه ای در دیوارھا نصب گردد .
کف فضاھای اداری بھتر است از جنس سنگ یا سرامیک باشد . استفاده از کفپوش ھا ی دیگر به خصوص پارکت در فضاھای اداری توصیه نمی شود مگر این که کفپوش ھای تولید شده جھت استفاده مختص دراین فضاھا باشد .
_ مبلمان استاندارد و چیدمان مناسب آن نیز از اساس کار طراحی ایده ال دفتر کار است . تھیه‌ی مبلمان خوب و ھماھنگ با رنگ و فضای داخلی اتاق ھا و قراردادن آن ھا به طوری که مزاحم رفت و آمد و فعالیت افراد نشود و زیبایی به محیط ببخشد .
_ تھویه و درجه حرارت متعادل برای جلوگیری ازاحساس خواب آلودگی و کسلی در محیط کار بسیار مھم است و تا حد امکان باید تدابیری برای این کاراندیشیده شود.

چهارشنبه 22 آذر 1396 ساعت 14:59  
 نظرات